ANBI Data

De ANBI data voor de kerkrentmeester en voor de Diakonie van de Protestantse Gemeente te Vijfhuizen staan hieronder vermeld. De gegeven zijn opgesplitst in drie delen: College van kerkrentmeester, Diakonie en Zendingscommissie. 

College van kerkrentmeesters

Algemene gegeven

  • ANBI naam: Protestantse gemeente te Vijfhuizen
  • Telefoonnummer: 06-26290491
  • RSIN / Fiscaal nummer: 002514448
  • Website adres: www.pknvijfhuizen.nl/anbi
  • E-mail: scriba@pknvijfhuizen.nl
  • Adres: Kruisweg 1571, 2142 LC Cruquius

De Protestantse gemeente te Vijfhuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Vijfhuizen.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
De samenstelling van het bestuur is als volgt.

Moderamen  
FunctieNaamAftredend
VoorzitterHr. A. Noomen 
ScribaMw. E.N. Visser-Stark 
PredikantVacant 
Voorzitter DiaconieHr. J. Perk 
Ouderlingen   
Wijk AMw. W. Lanser 
Wijk BHr. S. Bak 
Wijk CMw. M. de Goede 
Wijk DHr. P. Pronk 
   
   
Diakenen  
Wijk 1Vacant2020
Wijk 2Vacant 
Wijk 3Hr. C. Ramp2018
Wijk 4 2020
Wijk 5Hr. W. Kemp 
Wijk 6Hr. J. Perk2019
Ouderlingen – Kerkrentmeester 
 Hr. C. Ooms2017
 Hr. H. de Jong2020
 Hr. G. Tollenaar 
Jeugdouderling 
 Mw. N. R. van Dijk2018
Ouderling Scriba classis  
 Mw. J.M.van Alphen-Jager2018

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  
Het college bestaat uit tenminste drie leden.
Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u hier vinden en het beleidsplan van onze gemeente vindt u onder het kopje Gemeente bovenaan de pagina. 

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente.
Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.  

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

U vindt hier de financiële gegevens: Jaarrekening 2019

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen.
Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming.
De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.   
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.   
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.   
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 

Diakonie

Algemene gegevens

  • ANBI naam: Diakonie Protestantse gemeente te Vijfhuizen
  • RSIN / Fiscaal nummer: 824125721
  • Website adres: www.pknvijfhuizen.nl/anbi.html
  • E-mail: diakonie@pknvijfhuizen.nl
De Protestantse gemeente te Vijfhuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.   In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
De diakonie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden,   de gemeente en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Diakonie  Protestantse gemeente te Vijfhuizen.  

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
De samenstelling van het bestuur vind u hier.
Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diakonie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening.
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De diakonie wil vanuit de opdracht van Jezus zelf (Mattheus 25), en gedreven door zijn voorbeeld, zich van harte inzetten voor het welzijn van mensen, dichtbij en veraf.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u hier vinden en het beleidsplan van onze gemeente vind je onder het kopje Gemeente boven aan de pagina. 

Beloningsbeleid

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente.
Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk diakonaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De baten en lasten van het afgelopen jaar vindt u hier: https://pknvijfhuizen.nl/wp-content/uploads/2020/06/Verkort-jaaroverzicht-Diaconie-2019.pdf

Zendingscommissie

Zendingscommissie     
Protestantse Gemeente Vijfhuizen.    
        
Jaaroverzicht 2018 en begroting 2019.   
        
Saldo begin 2018 :Bank 163.06   
  Giro 259.11   
  Kas 4.05   
     426.22  
        
Saldo eind  2018:2018Bank 31.21   
  Giro 363.61   
  Kas 12.35   
     407.17  
     _________  
Meer uitgegeven dan ontvangen : 19.05  
        
        
Ontvangsten.  BegrotingWerkelijkWerkelijk Begroting
    2018201820172019
        
Bijdragen  3200.002978.953050.153200.00
Collecten(4x)  550.00344.70441.51350.00
Opbrengst Zendingsbusje  187.50  
        
    ______________________________________
Totaal ontvangen.  3750.003511.153491.663550.00
        
        
Uitgaven  BegrotingWerkelijkWerkelijkBegroting
    2018201820172019
        
Projecten Kerkinactie 2500.002350.002200.002400.00
Projecten diversen  500.00620.00650.00600.00
Collecten(4x)  500.00340.85362.06400.00
Bank/Girokosten  130.00119.35115.32130.00
Administratiekosten 20.00 7.80 
Teveel ontvangen uit Zendingsbusje 100.00  
     ______________________________
Totaal uitgaven  3650.003530.203335.183530.00
Totaal ontvangsten 3700.003511.153491.663550.00
    _________________________________________
Meer ontv. dan uitgaven 50.00 156.4820.00
Meer uitgaven dan ontv.  19.05  
        
Opm.Zendingsbusje : bij het overmaken van de opbrengst van het Zendingsbusje was
        € 100.00 teveel overgemaakt.  

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het diakonale werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de diakonie ook nog enig vermogen.
Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diakonie.
De ontvangen inkomsten van de diakonie worden besteed aan diakonaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van actviteiten en door betaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie e bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diakonale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eventuele diakonale bezittingen.