Organisatie

Op deze pagina staan de verschillende functies in de kerkenraad omschreven. Er wordt uitgelegd wat deze functies inhouden en wat je als gemeentelid aan deze mensen kunt vragen. 

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk en wordt gevormd door de predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de voorzitter van de diaconie en de voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

Ouderling

De predikant en de wijkouderlingen dragen samen zorg voor het (geestelijk) welzijn van de gemeenteleden.
De ouderlingen proberen zoveel mogelijk met de mensen in hun wijk mee te leven. Er worden als mensen daar prijs op stellen, traditionele huisbezoeken gebracht. Daarnaast zijn er ook, jaarlijks, ontmoetingsmaaltijden.
Verder probeert de predikant of de wijkouderling dáár te zijn waar extra aandacht nodig is of waar dat gewaardeerd wordt.
Dit kan bij zorg of verdriet zijn maar ook bij voorspoed en geluk. Om zoveel mogelijk een goed contact met de bewoners in de wijk te onderhouden zijn wijkteams gevormd.
Deze teams bestaan uit de wijkouderling en één of meerdere teamleden.
Bij dit alles zijn de wijkouderlingen vooral aangewezen op de medewerking en het meeleven uit de wijk zelf.
Wacht vooral niet lijdzaam af of er aan een bepaalde situatie wel voldoende aandacht wordt besteed, maar neem zelf in zo’n geval contact op met de predikant of een lid van het wijkteam.

Ouderlingen   tel.nr.:teamleden
Wijk Avacant; waargenomen door Hans van Alphen023-5581698Petra Flikweert, Joke Roubos
Wijk BSteffe Bak023-5583420Rina van Reeuwijk, Mieke Erkelens, Corry Wessels
Wijk CArie Noomen023-5474205Lyda van der Maarl, Renate van der Kuip
Wijk DChristien van der Kluit023-5583179Doortje van der Linden, Ada van Damme

Diakenen

Welke betekenis moet men in deze tijd aan het begrip diaconie toekennen! In het kort kan men de opdracht aan de diakenen als volgt omschrijven:

omzien naar elkaar; omzien naar mensen in nood, waarbij we aan het woord “nood” een zeer ruime betekenis moeten geven.

De taak van de diakenen hierin is het stimuleren en voorlichten van de gemeente, zodat we samen dit doel -omzien naar elkaar- kunnen verwezenlijken. In het binnenland (ja ook hier) en het buitenland is hier aanleiding voor, We worden hierin als gemeente constant opgeroepen en de weg gewezen. Wie dit niet ziet, ziet niet Christus barmhartigheid, onderschat de nood in de wereld en overschat de gemeente van Christus. We denken ons te weinig in wat Christus zou doen indien Hij te midden van ons in deze wereld rond zou gaan, Dat de gemeente van Christus iedere keer opnieuw bepaald wordt bij allen die lijden, vereenzamen, die de dag zonder hoop beginnen, die honger hebben, die geen woning en geen werk hebben, is een harde noodzaak. Daarbij hebben de diakenen, samen met de andere ambtsdragers en de gemeente, een belangrijke taak. Zo was het vroeger en zo is het nu nog! Zoals uit het bovenstaande al enigszins blijkt kunnen we het “omzien naar elkaar” in drie delen splitsen als volgt:

  • het omzien naar elkaar in de gemeente: het gemeentediaconaat,
  • het omzien naar elkaar in Nederland: het binnenlands diaconaat,
  • het omzien naar elkaar wereldwijd: diaconaat in het buitenland! werelddiaconaat.
Diakenen tel.nr.:
voorzittervacant 
vice-voorzitterPim Gehrels06-10925387
secretarisMarijke Roos023-5366639
algemeen diakenBert van Wijk 023-5581779
diaconaal medewerkervacant 
ZWOBeike Booman 
 

Kerkrentmeesters

De werkzaamheden van het College van Kerkrentmeesters omvatten onder meer:

  1. Het beheren van de financiën
  2. Het beheren van de gebouwen en het terrein
  3. Verhuur gebouwen
Samenstelling en taakverdeling binnen het College van Kerkrentmeesters :
functienaam tel.nr. taken:
voorzitterHans van Alphen 023-5581698  
secretarisJan van der Kuip 023-5581949  
penningmeesterWim Flikweert 023-5583180 Verrichten van betalingen
alg. lidKoen Visser 023-5289858 gebouwen onderhoud
alg. lidHilbrand de Jong 023-5641648 tellen collecte /  gebouwen onderhoud
alg. lidKees Ooms 023-5581855 pastorie
 administrateurGerrie Tollenaar 06-52793579  

Financiële administratie van de PGV:

 Gerrie Tollenaar  e-mail: gerrie.t@kpnmail.nl

Jaarlijks wordt in de maand januari de actie “kerkbalans” gehouden. Om de steeds stijgende kosten en salarissen zonder grote moeilijkheden op te vangen is het noodzakelijk, dat de vaste vrijwillige bijdrage jaarlijks aangepast wordt. Voorts worden inkomsten verkregen uit collectes, giften, inzameling oud papier en verjaardagsfonds. Op de voorjaars-gemeentevergadering op de tweede woensdag in maart wordt het financiële verslag over het afgelopen jaar en de begroting voor het lopende jaar besproken.

Rekeningnummer. t.n.v. Protestantse Gemeente Vijfhuizen: NL91 INGB 0000 3151 84

In de eerste plaats wordt getracht het werk zoveel mogelijk met vrijwilligers te doen. De werkzaamheden die niet zijn te realiseren door vrijwilligers worden uitgevoerd door beroepskrachten.

Verjaardagsfonds:
Op of spoedig na uw verjaardag komt iemand met een felicitatiekaart en een collectebusje. Op de felicitatiekaart staat ook het rekening nummer. t.n.v. Protestantse Gemeente Vijfhuizen. De opbrengst van deze busjes is bestemd voor de bloemen in de kerk. De organisatie van dit werk berust bij Jaap Mantel, tel. 023-5289666.

Collectebonnen:
Dit rekeningnummer gebruik je wanneer je tijdens de collecte van de kerkdienst of de nevendienst gebruik wilt maken van collectebonnen. De bonnen zijn, voor zover van toepassing, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bonnen zijn beschikbaar in coupures van 0,60 en 1,25 euro. De bonnen zijn per vel van 12,00 euro (20 keer 0,60) en 25,00 euro (20 keer 1,25) te verkrijgen door het overmaken van het passende bedrag op bovenstaand rekeningnummer o.v.v. collectebonnen. Na betaling worden de bonnen persoonlijk aan jou verstrekt

Voorzitter

Voorzitter kerkenraad is het gezicht van de gemeente. De Kerkenraad is het hoogste besturende/leidinggevende orgaan in de gemeente en de voorzitter is een belangrijke verbindende persoonlijkheid in de Gemeente. Hij/zij wil het werk van de Kerkenraad zo organiseren dat deze voluit haar verantwoordelijkheid als leidinggevend en besturend orgaan van de gemeente waar kan maken.
Taken:
1. Voorbereiden van de vergaderingen.
2. Leiden van vergaderingen kerkenraad, moderamen en gemeenteavonden.
3. Boegbeeld van de PGV zowel intern als extern.
4. Formuleren van een meerjaren beleidsplan met een daaraan gerelateerde meerjarenbegroting.
5. Samenwerking met PKN.

Voorzitter tel.nr.:
 Ger-Jan Schulz023-5762421

Scriba

De scriba is (mede) verantwoordelijk, samen met andere leden van het Moderamen, voor tijdige opstelling en toezending van de stukken ten behoeve van de kerkenraad en voert de daaruit voorkomende organisatorische en secretariële werkzaamheden uit. De scriba maakt deel uit van de kerkenraad en het moderamen en is aanwezig op de vergaderingen van de kerkenraad. Taken: 1. Verzorgen correspondentie. 2. Agenderen en verslaglegging van de vergaderingen van de kerkenraad en het moderamen. 3. Mede uitvoering geven aan verkiezing ambtsdragers en ondersteuning beroepen predikant. 4. Voorbereiding en uitvoering kerkvisitatie. 5. Alle voorkomende administratieve werkzaamheden.
Scriba   tel.nr.:
Els Visser-Stark06-26290491

Jeugdouderling

De jeugdouderling is er speciaal voor de jeugdige leden van de kerk. Zij is het aanspreekpunt voor de jeugd (en ouders) organiseert samen met vrijwilligers activiteiten voor de jeugd en biedt een luisterend oor. De jeugdouderling is de voorzitter van de Jeugdraad, waarin alle vormen van jeugdwerk zijn vertegenwoordigd;
leden zijn vertegenwoordigers van crèche, kindernevendienst, catecheseteam, “Uur voor iedereen” diensten, tienerdiensten en de jeugdclubs.

Jeugdouderling tel.nr.:
 vacant 

Crèche:

Iedere week wordt er crèche gehouden. Wilt u wel van tevoren even doorgeven als u hiervan gebruik wilt maken en of er iets bijzonders is met uw kind (flesje, verschoning, enz.)? Coördinator: Anneke Ooms, tel. 023-5581855.

Kindernevendienst van 4 t/m 12 jaar:

Elke zondagmorgen is er voor de kinderen kindernevendienst.
Daarin luisteren we naar een verhaal, we zingen, spelen en knutselen. We verlaten de dienst vóór de preek en komen voor de collecte weer terug in de kerk.
Coördinator: Mieke Schulz, tel. 06-10593278.

10-er diensten:

Deze diensten worden 1x per maand gehouden. Ze vinden plaats op de 2e zondag van de maand. Ze worden voorbereid door een aantal jongeren uit onze gemeente, dit alles onder verantwoording van de jeugdouderling. Deze speciale diensten worden iedere maand bekend gemaakt in de kerkbrief, mail en bord in de hal van de kerk. De diensten vinden plaats tijdens de reguliere kerkdienst.

 “Uur voor iedereen dienst” Deze diensten worden een aantal malen per jaar gehouden. Hiertoe behoren ook de startdienst in september en de slotdienst eind juni. De diensten worden voorbereid door de jeugdouderling, leiding KND en de dienstdoende predikant. 

JEUGDWERK

De Stichting Protestants Jeugdraad, waarin alle vormen van clubwerk zijn vertegenwoordigd, bestaat uit:

  • Voorzitter:                   Marco Schoorl, tel. 023-5581856.
  • Penningmeester:        Arie Bijl (jr), tel. 023-5289928
  • Jeugdmedewerkster: Marieke de Jong-Meijer, tel. 023-5641648

De Stichting is verantwoordelijk voor al het clubwerk dat in de Oude Stal plaats vindt.
We hebben een eigen website waar diverse activiteiten van het jeugdwerk te zien zijn. Tevens kun je hier de foto’s van het laatst gehouden kampweekend bekijken. : www.de-oude-stal.nl  Verder zijn we druk bezig met organiseren van diverse activiteiten, om de kosten zo laag mogelijk te houden. We starten de feestweek met een terras op het kerkplein. Ook helpen we mee tijdens de feestweek met de versierde fietsen voor de kleintjes. In november organiseren we een kienavond waar elk jaar weer vele prijzen te winnen zijn en in december is er weer de jaarlijkse oliebollenactie. Gelukkig zijn er genoeg medewerkers om alle activiteiten te kunnen organiseren. In juni organiseren we een gezellige avond om hen te bedanken.