Vijfhuizen, november 2015.  

Met genoegen biedt de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Vijfhuizen
u het concept aan van het beleidsplan 2015-2019.
Hierin wordt een onderbouwing en motivering gegeven voor onze kerkelijke activiteiten.
NB! 
Alle getoonde overzichten zijn bijgewerkt t/m 2015.
Een  nieuw beleidsplan is in de maak met actuelere gegevens en informatie.
 
1. Voorwoord
Sinds het verschijnen van het vorige beleidsplan is er in Vijfhuizen het nodige gebeurd.
Na een ziekteproces van meer dan twee jaar is onze predikant in september 2013 overleden.
Enerzijds heeft dat geleid tot een gevoel van verwezing, maar anderzijds heeft de manier waarop zij met haar ziekte omging ons ook veel geïnspireerd.
Na een periode van rouwverwerking is de gemeente weer vooruit gaan kijken en is gaan nadenken over een nieuwe predikant.
Daartoe is een profielschets opgesteld en een advertentie geplaatst.
Uit de 14 kandidaten heeft de beroepingscommissie unaniem een voorstel gedaan, dat door de gemeente met enthousiasme is aanvaard.
Sinds januari 2015 heeft de Protestantse Gemeente Vijfhuizen weer een predikant.
Vanaf januari 2019 is Vijfhuizen weer vacant.
 
2. Identiteit van de Protestantse Gemeente Vijfhuizen
De Protestantse Gemeente in Vijfhuizen is in de beleving van veel mensen een goede plek. Een plek waar ruimte is voor verschillen in geloofsbeleving.
En dat moet ook, want behalve de Rooms Katholieke parochie is er verder geen andere kerk in het dorp.
Alle ‘protestantse kleuren’ zijn dus in de Verbondskerk terug te vinden, en dat heeft consequenties voor de manier van de Woordverkondiging:
die moet open zijn, uitnodigend en die moet niemand buiten sluiten.
Juist op het gebied van de zondagse eredienst komt het erop aan zoveel mogelijk iedereen recht te doen.
Sommige mensen ervaren een preek van 10 minuten al als te lang. Anderen zouden best een half uur kunnen stilzitten en luisteren.
Sommigen willen een korte, bondige, pastorale preek, met veel voorbeelden uit het dagelijks leven. Anderen willen ook weleens wat dieper graven.
Daar komt dan nog bij dat ook niet vergeten mag worden dat het een ERE-dienst is, waar dus God in het middelpunt staat en geëerd moet worden.
Het is niet altijd eenvoudig om een goed evenwicht te vinden. Maar gelukkig is er een grote mate van verdraagzaamheid, zolang men maar proeft dat er goede wil is bij de ander.
Het omzien naar elkaar, de onderlinge verbondenheid, is altijd al belangrijk geweest. De gemeente vormt een hechte gemeenschap.
De gemeente heeft de afgelopen jaren ook een duidelijker ‘gezicht’ naar het dorp toe gekregen door bijvoorbeeld de open eettafel, ATAL-Medial en in het verleden de voedselbank.
Nog onlangs mocht de kerk gastvrouw zijn voor een voorlichtingsbijeenkomst van de burgerlijke gemeente.
Van enigszins ‘naar binnen gekeerd’ is zij nu meer ‘naar buiten toe’ gericht.
Er is op sommige terreinen samenwerking met de Rooms Katholieke parochie en ook met de beide scholen in Vijfhuizen en met de Dorpsvereniging.
Tegelijk is er in de gemeente ook een groei ‘in de diepte’ waar te nemen: meer aandacht voor Bijbelstudie, voor geloofsgesprekken, voor bezinning op levensvragen enz.
Dit stemt tot grote vreugde, want dat geeft alles wat de gemeente wil organiseren een goede basis.
We zullen immers steeds willen proberen om zowel ‘de bron’ als ‘het water’ beschikbaar te houden.
Dat betekent allereerst: oefenen in het luisteren naar de Woorden van het Evangelie (de bron). Hierdoor kan ons geloof verdiept worden, groeien, rijpen.
En van daaruit kunnen we geïnspireerd raken door de boodschap van het heil (het water) en die vervolgens uitstralen in onze omgeving.
Het Woord en de daad willen we beide beoefenen.
Als we onze identiteit proberen te ‘vangen’ in een paar steekwoorden, zouden dit kunnen zijn:
 
 • Gastvrijheid
 • Omzien naar elkaar
 • Woord en daad
 • Oog voor de omgeving (het dorp, de wereld)
 • Ruimte voor verschillen
 
3. Cruquiushoeve
 
Tot het werkgebied van de gemeente behoort ook de Cruquiushoeve, een woon-zorgcentrum voor epilepsiepatiënten.
Naast het leveren van vrijwilligers, is de gemeente verantwoordelijk voor de kerkdiensten die in het gebouw de Rank worden gehouden en is de predikant aldaar beroepen door onze gemeente.

Gezien de plannen om het gebouw de Rank af te breken en de onduidelijkheid over de vervanging, verdienen deze toekomstplannen de nodige aandacht om ervoor te zorgen dat die kerkdiensten op een goede wijze voortgang kunnen vinden.
 
4. Samenstelling van de gemeente
De gemeente is geografisch opgedeeld in zes wijken.

Iedere wijk kent een verantwoordelijke diaken, een verantwoordelijke ouderling en een teamlid.
De Protestantse Gemeente te Vijfhuizen zag er op 1 juli 2015 als volgt uit:

 

 • 273 adressen, (waarvan 55 geperforeerd, dat wil zeggen: wel bij onze kerk aangesloten, maar woonachtig buiten de officieel vastgestelde grenzen van de kerkelijke gemeente)
 • 429 personen.
  Hiervan zijn

  • –    9 personen geboortelid,
  • – 171 personen dooplid
  • – 227 personen belijdend lidmaat.
  • –  22 personen verbonden met onze gemeente maar geen lidmaat.

    

In deze getallen zijn niet de bewoners van de Cruquiushoeve (SEIN) opgenomen.
In de volgende overzichten zijn de geperforeerde gemeenteleden meegenomen.
Tussen eind 2009 en juli 2015 is het aantal personen met 16 afgenomen. 
Verder is de gemiddelde leeftijd in deze periode met 3,3 jaar toegenomen van 50,5 naar 53,8.
Dit is eigenlijk voor het eerst sinds de fusie in 2002 (toen was de gemiddelde leeftijd 51,1).

Zoals in het volgende overzichten over de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw van de Protestantse Gemeente Vijfhuizen tussen eind 2009 en juli 2015 is te zien is de groep 20-29 jaar en 40-49 jaar kleiner geworden. Dit kan met verhuizingen te maken hebben.
leeftijdsopbouw dorp
Leeftijdsopbouw PGV
leeftijdsopbouw
leeftijdsopbouw dorp
Leeftijdsopbouw PGV
leeftijdsopbouw

 

5. Missie of droom
  5.1 Inleiding
Dit hoofdstuk is eigenlijk een ‘onderbouwing’ van hoofdstuk 2.
Het geeft de redenen aan waarom wij zijn wie wij zijn. En waarom wij doen wat wij doen.
Behalve dat wij staan in onze eigen traditie, vinden wij ook in de Schrift aanwijzingen voor het gemeenteleven.
En op beide: Schrift en traditie, is onze droom gebaseerd.
De gemeente van Vijfhuizen heeft een droom: dat het mogelijk is om met elkaar in vrede te leven. Dat er ruimte is en acceptatie voor iedereen die binnen onze kring komt.
Dat wij elkaar verdragen als het gaat over verschillende manieren van geloven.
Wij proberen een balans te vinden tussen enerzijds elkaar aansporen: kom, ga met ons en doe als wij (psalm 122) en anderzijds: 
respecteren als mensen liever ‘vanaf de zijlijn’ willen geloven.
Of niet anders kunnen. Wij hebben een droom: dat anderen zien ‘hoe lief wij elkander hebben’ (Rom. 13:8) en zich haasten om zich bij ons te voegen, opdat ook zij mogen delen in die stroom van liefde, die uitgaat van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. 
Het is onze droom, dat wij, vanuit het vaste fundament van Gods liefde, onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het Evangelie brengt, (Colossenzen 1: 23) erin zullen slagen om met vrijmoedigheid te leren spreken over God. 
Dit is onze droom: dat wij vanuit de opdracht van Jezus zelf (Mattheus 25), en gedreven door zijn voorbeeld, ons van harte zullen inzetten voor het welzijn van mensen, dichtbij en veraf. 
De mens ‘onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’? Misschien wel, maar alles kan veranderen als wij ons laten bezielen door de Geest van God.
 
 5.2 Uitwerking
Daarom is er bij de kerkdeur op zondag altijd iemand die de bezoekers welkom heet en zo nodig de weg wijst. 
Daarom wordt er veel belang gehecht aan het pastoraat. Gemeenteleden worden zowel door de predikant als door de ouderlingen en voor de ouderen door de bezoekdames bezocht. 
Niet alleen op verzoek en in crisissituaties, maar ook om het onderhouden van de banden. 
Speciale aandacht is er voor doopouders en bruidsparen. Dit is een zeer bewuste tijdsinvestering. 
Daarom wordt er elke zondag met elkaar koffiegedronken. Dat biedt een ongedwongen manier om elkaar te ontmoeten. 
Daarom nodigt de kerkenraad met regelmaat mensen of commissieleden uit de gemeente uit om zo op de hoogte te blijven van al het werk dat verzet wordt en ook om te zien of deze vrijwilligers genoeg steun ondervinden. 
Bij het hoofdstuk hierna kunt u zien dat er nog veel meer activiteiten opgezet zijn met het oog op de droom die de gemeente heeft.
 
6. Activiteiten en plannen
6.1 Groepen en commissies:
 
6.1.1 Kerkenraad
Deze geeft leiding aan de gemeente en zijn dienst in de wereld en vergadert eens per maand. Het Moderamen heeft de dagelijkse leiding.  
Rol van de kerkenraad wordt steeds meer, naast leiding geven: vooruitkijken, zich voortdurend bezinnen op haar taak, mensen aanmoedigen,  ruimte scheppen voor de gaven onder gemeenteleden, nadenken over de manier waarop wij geloven en kerk-zijn.
 
6.1.2 Ouderlingen

De ouderling van dienst is verantwoordelijk voor het verloop van de dienst. 
Dat wordt zichtbaar in het consistoriegebed en de handdruk vooraf en na afloop van de dienst.  
De pastorale of wijkouderling ziet om naar de mensen in zijn/haar wijk (zie ook wijkteams). Zij zijn de ogen en oren van de gemeente en zorgen ervoor, dat zij de wijk goed kennen. 
De ouderlingen vormen samen met de predikant de consistorie: de ouderlingen hebben er behoefte aan elkaar te bemoedigen en te ondersteunen. 
De vanzelfsprekendheid van het ouderling-zijn is er helemaal af, veel moet anders, persoonlijker. Met elkaar bezinnen zij zich voortdurend op hun taak. 
Zij krijgen ook schriftelijk materiaal: a. ‘welkom nieuwe ambtsdragers’, b. ‘uitgerust op pad’, c ’het ouderlingenblad’. 
Waar nodig of gewenst werken zij samen met de predikant. Het is de bedoeling een nieuwe ouderling gedurende de beginperiode een “buddy” te geven.
 

6.1.3 Diaconie 
Hieronder vallen de 55+ middagen, die zeer goed worden bezocht ook door niet gemeenteleden, het jaarlijkse uitje, de kledingactie, allerlei andere vormen van diaconaat, zoals de autorijdienst, verzorgen van de bloemen, bijzondere bijstand en natuurlijk het assisteren bij het Heilig Avondmaal.  
De diaconie is, mede met het oog op de samenwerking met de burgerlijke gemeente op het gebied van de WMO, doende de mogelijkheden van samenwerking met de diaconieën van de gemeentes Halfweg/Zwanenburg en Badhoevedorp te onderzoeken. 
Ook wordt gewerkt aan het opzetten van een noodfonds in het kader van een armoedebeleid. 
De diaconie is voornemens om jaarlijks  een plan aan de kerkenraad aan te bieden. 
Binnen de diaconie houdt de Commissie voor ZWO (Zending, Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) zich bezig met missionair en diaconaal werk in binnen- en buitenland.
 
6.1.4 Wijkteams 
Ieder van onze 4 wijken kent een wijkteam bestaande uit de wijkouderling, een diaken en een teamlid. 
Dit teamlid ondersteunt de ouderling bij het bezoekwerk.
Nu is de samenwerking meer incidenteel, maar het is het voornemen deze te intensiveren.
 
6.1.5 Open Eettafel 
Samen met dorpelingen aan tafel in de Poterne, eenmaal per maand. 
Gemiddeld 35 bezoekers.
 
6.1.6 Kerstnachtdienstcommissie. 
Deze verzorgt de kerstnachtdienst en alles daaromheen.
 
6.1.7 College van kerkrentmeesters. 

Werkzaamheden: het beheren van de financiën, waarbij met de jaarlijkse actie Kerkbalans gepoogd wordt –tot nu toe met succes- de inkomsten op peil te houden.
Het beheren van de gebouwen en het terrein blijft de aandacht vragen.
Met de komst van de nieuwe predikant in 2014 is de pastorie grondig opgeknapt.
In de komende tijd zal gekeken worden naar de renovatie van het kerkplein en de kerkklok. 
Ook de inrichting van de Poterne vraagt de aandacht.

Een deel van het werk in de gebouwen (schoonmaak, verhuur, catering) wordt verzorgd door een beroepskracht. 
6.1.8 Preekvoorziening
Het aanzoeken van en afspraken maken met gastpredikanten, voor die zondagen dat de eigen predikant er niet is.
Tevens het verzorgen van het organistenrooster.
 
6.1.9 Beamerteam 
Sinds enige tijd wordt de liturgie via een beamer op een scherm geprojecteerd.
Dit wordt door een team van gemeenteleden gedaan, die er tevens voor zorgen, dat de kerkdienst op de internetsite wordt geplaatst.
Daar kan men de dienst meebeluisteren of later nog eens horen. 
 
6.1.10 Kerkbrief 
10 keer per jaar wordt een kerkbrief samengesteld. Hierin staan de kerkdiensten, berichten over de gemeente en uit de pastorie, geplande activiteiten, etc.
 
6.1.11 Ledenadministratie 
Het registeren van gemeenteleden, verwerken van mutaties zoals verhuizingen, geboortes, overlijden enz.
Een omvangrijke administratieve klus.
 
6.1.12 Website 
Deze geeft veel informatie over reilen en zeilen van de gemeente. 
Alle activiteiten worden er zorgvuldig en tijdig op aangegeven. Zie ook beamerteam
 
6.1.13 Kindernevendienstcommissie, crècheleidsters 
Zij verzorgen alle zondagen kindernevendiensten en crèche, behalve gedurende de zomervakantie.
 
6.1.14 Jeugdraad/jeugdwerk 
Vanaf 2009 opgedeeld in buiten-  en binnenkerkelijk jeugdwerk, (clubwerk in de Oude Stal en jeugdwerk onder gemeenteleden). 
 
6.1.15 Beleidsgroep oecumene 

Samengesteld uit bestuurders van onze gemeente en de RK-parochie. 
Deze overleggen enkele malen per jaar over zaken die beide kerken aangaan.
Er is jaarlijks het gebed voor de eenheid, op een zondag, afwisselend in de RK  parochie of de Protestantse kerk.
Ook jaarlijks is de Wereldgebedsdag, de tentviering in de feestweek, waarin beide kerken participeren, een kerstkaart die huis-aan-huis wordt bezorgd,
met kerst samen zingen op het kerkplein en de oudejaarsdienst, afwisselend in de RK-parochie of de Protestantse kerk.
Ook worden hier de contacten met de basisscholen gecoördineerd.
Nagegaan zal worden in hoeverre hierbij meerdere gemeenteleden berokken kunnen worden.
 

6.1.16 PR-commissie 
De commissie richt zich op het ontwikkelen van nieuwe initiatieven binnen en buiten de kerk:
een missionaire taak gericht op de dorpsgemeenschap.
 
6.1.17 Bovenplaatselijke vertegenwoordiging 
De leden van de Protestantse gemeente Vijfhuizen zijn niet alleen actief binnen de eigen gemeente, maar ook daarbuiten.
Zo leveren ze de scriba van de classis, twee leden van een visitatiecommissie en een lid van het RCBB Noord-Holland.
 
6.2 Organigram
6.3 Activiteiten 
Veel activiteiten zijn zeer succesvol. 
Eén daarvan is de Bijbel-leesgroep: ongeveer 25 keer per jaar een hele avond Bijbellezen, gemiddeld 25 deelnemers, nu al jarenlang.  
Er zijn verschillende gespreksgroepen geweest, die gericht waren op het ‘verwoorden’ van het eigen geloof. Daar is duidelijk behoefte aan. 
Ze bevorderen de diepgang in de gesprekken, er komt meer betrokkenheid bij de gemeente. 
Er is een zeer hoog aantal abonnementen op de Kerkbrief, die wordt goed gelezen.
De kerk neemt meer en duidelijker haar plaats in, in de samenleving: voedselbank, Medial, verhuur Poterne, kerstkaart.  Open Eettafel. 
Er wordt aandacht besteed aan de jongeren. Voorheen in Bagage of Ballast. 
Met ingang van het seizoen 2015-2016 is deze groep gesplitst in een groep 30+ en een groep van 20-30-jarigen.
Startzondag en slotzondag worden steeds specialer. Deze diensten markeren in een speciale dienst het begin en einde van alle (jeugd)activiteiten van onze gemeente.
Ieder seizoen worden er 4-6 zangdiensten georganiseerd op de zondagavond. 
Deze worden door gemeenteleden voorbereid en geleid. 
Jaarlijks worden er ontmoetingsmaaltijden georganiseerd, verspreid over 3 dagen, waarbij niet alleen aandacht is voor elkaar, maar ook een inhoudelijk onderwerp wordt besproken. 
De opkomst hierbij bedraagt ongeveer 130 personen en is daarmee zeer succesvol.
 
6.4 Poterne 
Annex de Verbondskerk is er het zalencomplex de Poterne. 
Hierin vinden vele gemeentelijke activiteiten plaats. 
Daarnaast kunnen er ruimtes gehuurd worden voor niet kerkelijke activiteiten. 
Dit kunnen recepties en feesten zijn,  maar ook vindt er incidenteel een opbaring plaats en is er gelegenheid voor condoleren.
 
6.5 Jeugd en jongeren 
Het blijkt in de praktijk dat het moeilijk is om de jongeren te betrekken bij de kerk. 
Allerlei vragen komen bij ons op, zoals: wie is hieraan schuldig? Waar zijn wij de fout in gegaan? Maar ook: hoe kunnen wij leren uit het verleden, zodat de toekomst.er toch positief uitziet? 
Ons doel moet toch zijn om “onze kinderen” te stimuleren en te motiveren en in contact te brengen met het evangelie. 
De jeugdouderling richt zich helemaal op de ‘binnenkerkelijke’ jeugd, en doet allerlei voorstellen om deze groep weer te stimuleren om met geloof en kerk bezig te zijn.
 
De jongste groep kinderen tussen de 0 – 12 jaar moet via de ouders worden benaderd. 
Een kind zal natuurlijk niet in de kerk komen wanneer zijn of haar ouders niet komen.  
Dus is het zaak om de ouders met jonge kinderen te benaderen met de hartelijke uitnodiging om toch vooral met hun kinderen te komen. 
Dit gebeurt onder meer door het steeds herhalen van persoonlijke uitnodigingen.
Verder wordt er af en toe een kinderkerk gehouden voor kinderen van 4 – 12 jaar, gedurende de hele dienst, eigenlijk een soort zondagschool. 
Voorts zijn er eens per maand tienerdiensten, voor jongeren van 10 – 18 jaar. 
Deze worden wisselend bezocht. De jeugdouderling bezoekt de jongeren persoonlijk. Deze onderhoudt het contact ook via e-mail. 
Het is de bedoeling dit soort contacten te intensiveren. We zijn gelukkig gezegend met een bevlogen en deskundig team van mensen voor de kindernevendienst.  
De in 2015 gestarte groepen 20-30 jaar en 30+ worden tot nu toe goed bezocht. 
Het is de bedoeling in 2016 met een activiteit te ontplooien met de kinderen van de diverse clubs. Deze kinderen zijn veelal niet kerkelijk gebonden.
 
6.6 Liturgie en muziek 
In de wekelijkse viering speelt muziek een belangrijke rol. 
Een kerkdienst zonder muziek is eigenlijk niet goed denkbaar. Sinds het uitkomen van het nieuwe liedboek wordt daarvan gebruik gemaakt. 
De cantorij helpt af en toe met het instuderen van nieuwe liederen. 
Naast het liedboek worden er ook liederen uit andere bundels gebruikt. 
De Verbondskerk heeft twee vaste organisten, die de kerk al tientallen jaren dienen; daarnaast wordt incidenteel een beroep gedaan op invallers. 
Het is de bedoeling een liturgiecommissie te vormen, die de predikant kan ondersteunen bij het vormgeven van de wekelijkse eredienst.
 
 
 
7. Financiën 
Onderstaand een overzicht van de financiën van de afgelopen jaren.
 
Inkomsten 2010 2011 2012 2013 2014
Verhuur gebouwen   € 14.484    € 13.861    € 12.938    € 12.184   € 13.837 
Rentebaten   € 5.601    € 5.432    € 5.337    € 5.272   € 6.772 
Vrijwillige bijdragen   € 70.310    € 73.706    € 75.196    € 75.621   € 74.526 
Diversen   € 2.368    € 3.388    € 3.176    € 2.828   € 2.368 
Collecten   € 13.383    € 13.699    € 10.323    € 9.975   € 9.699 
Giften   € 1.415    € 725    € 1.600    € 1.316   € 2.180 
  € 107.561    € 110.811    € 108.570    € 107.196   € 109.382 
Uitgaven 2010 2011 2012 2013 2014
Salarissen: Pastoraat    € 69.244    € 71.816    € 66.429    € 52.369   € 25.275 
Salarissen: Schoonmaak / Organisten    € 12.008    € 12.562    € 12.525    € 13.280   € 13.685 
Gebouwen: Kerk    € 6.866    € 8.099    € 7.789    € 7.996   € 8.276 
Gebouwen: Overig    € 8.576    € 8.969    € 7.530    € 9.080   € 57.891 
Verplichtingen: Quota    € 5.396    € 5.419    € 5.375    € 5.536   € 5.442 
Catechese / Diensten    € 4.209    € 4.044    € 5.481    € 3.727   € 4.265 
Administratie    € 6.116    € 5.826    € 8.986    € 8.947   € 7.254 
Diversen    € 1.383    € 1.197    € 1.369    € 1.383   € 1.245 
  € 113.798    € 117.932    € 115.484    € 102.318   € 123.333 
Toegevoegd aan voorzieningen    € 2.000    € 2.500    € -    € -   € - 
Onttrokken aan voorzieningen    € -    € -    € -    € - € -30.000 
  € 115.798    € 120.432    € 115.484    € 102.318   € 93.333 
Resultaat volgens jaarrekening  € -8.237  € -9.621  € -6.914    € 4.878   € 16.049 
Vermogen  € 165.930 € 156.309       € 149.395    € 194.273   € 215.681 
Voorzieningen   € 7.500   € 10.000    € 10.000    € 45.000   € 20.000 
 
De financiën zijn gezond, mede door het ontvangen van een substantieel legaat in 2014. 
Door deze gezonde situatie was het mogelijk om een solvabiliteitsverklaring  voor 75% te ontvangen. 
Het is de verwachting, dat de komende jaren met geringe tekorten zullen worden afgesloten.