ANBI data pknvijfhuizen - PKN Vijfhuizen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

ANBI data pknvijfhuizen

ANBI data
De ANBI data voor de Kerkrentmeesters en voor de Diakonie van de Protestantse Gemeente te Vijfhuizen staan hieronder   vermeld.
De gegevens zijn voor de duidelijkheid opgesplitst in twee gedeelten,   (hoewel veel gegevens gemeenschappelijk zijn) voor:
  1. College van kerkrentmeesters
  2. Diakonie
  3. Zendingscommissie
ANBI logo
deel 1: College van kerkrentmeesters
1-A. Algemene gegevens
ANBI naam
Protestantse gemeente te Vijfhuizen
Telefoonnummer
020-8220002
RSIN / Fiscaal nummer
002514448
Website adres
www.pknvijfhuizen.nl/anbi.html
E-mail
scriba@pknvijfhuizen.nl
Adres
Julianastraat 28
PC
1165 GW
Plaats
Halfweg
De Protestantse gemeente te Vijfhuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.  In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven  “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.  
Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website   van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te   Vijfhuizen.

1-B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
De samenstelling van het bestuur vind u hier.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  
Het college bestaat uit tenminste drie leden.
Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

1-C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.  
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

1-D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u hier vinden.
Op deze website vindt u hier het beleidsplan van onze gemeente.

1-E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

1-F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente.
Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.  

1-G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.  
1-H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Begroting 2019Rekening 2018
Rekening 2017
Rekening 2016
Rekening 2015
Rekening 2014
Baten
baten onroerende zaken
17.000,0016.031,50
15.681,96
15.807,5013.644,06
13.837,35
rentebaten en dividenden
2740,003431,01
4.210,34
4.865,395.775,83
6.772,34
bijdragen gemeenteleden
84.450,0086.141,02
85.478,35
85.894,7286.290,19
87.527,50
door te zenden collecten
1.200,001.087,89
1.091,85
1.066,381.268,31
1.245,52
subsidies en bijdragen2.500,002.500,00

totaal baten
107.890,00109.191,42
106.462,50
107.633,99106.958,39
109.382,71
Lasten
kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen
15.500,0018.197,1426.174,6716.349,6345.988,58
66.167,15
pastoraat
70.850,0069.441,47
63.019,52
60.366,2858.562,15
25.275,07
lasten kerkdiensten, catechese etc.
3.200,003.754,38
3.471,45
3.343,483.548,68
4.265,46
verplichtingen /
bijdragen andere organen
5.250,005.310,02
5.367,96
5.475,965.429,34
5.441,74
salarissen
4.250,0014.795.18
15.785,98
15.829,2414.992,46
13.685,37
kosten beheer en administratie
6.000,005.606,17
6.457,91
6.523,456.941,02
6.827,92
rentelasten/bankkosten
500,00486,45
518,19
471,90400,34
425,97
totaal lasten
105.550,00117.590,81
120.795,68
108.359,94135.862,57
122.088,68
saldo baten - lasten
2.340,008.399,39-
14.333,18-
725,95-28.904,14-
12.705,97-
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen.
Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming.
De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.   
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.   
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.   
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.


Deel 2: Diakonie
 
2-A. Algemene gegevens
Naam ANBI
Diakonie Protestantse gemeente te Vijfhuizen
Telefoonnummer

RSIN / Fiscaal nummer
824125721
Website adres
www.pknvijfhuizen.nl/anbi.html
E-mail
diakonie@pknvijfhuizen.nl
Adres

Postcode

Plaats

De Protestantse gemeente te Vijfhuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.   In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
De diakonie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden,   de gemeente en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Diakonie  Protestantse gemeente te Vijfhuizen.  

2-B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
De samenstelling van het bestuur vind u hier.
Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diakonie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk,   wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening.  
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van diakenen,   door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

2-C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De diakonie wil vanuit de opdracht van Jezus zelf (Mattheus 25), en gedreven door zijn voorbeeld, zich van harte inzetten voor het welzijn van mensen, dichtbij en veraf.

2-D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u hier vinden.
Op deze website vindt u hier het beleidsplan van onze gemeente.

2-E. Beloningsbeleid.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

2-F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente.  
Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges,   waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en   verantwoording af aan de kerkenraad.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

2-G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk diakonaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.   In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
2-H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.
De kolom   realisatie geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Deel 3: Zendingscie
 
3-A. Algemene gegevens
 
Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het diakonale werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de diakonie ook nog enig vermogen.
Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diakonie.
De ontvangen inkomsten van de diakonie worden besteed aan diakonaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van actviteiten en door betaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie e bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diakonale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eventuele diakonale bezittingen.               
© 2016-2018 Verbondskerk Vijfhuizen
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu